Trời vẫn thử ta

Mar 23 2016 22:25:53 

Đôi khi trời vẫn thử ta
Xem người có vía hay ma có hồn(?)

Ví dầu... số phải đem chôn
Cũng từng gá nghĩa dại khôn ở đời

 

Vênh vang miệng nở, môi cười
Còn canh cánh nỗi bao người nghĩa nhân

Đêm nay vùi lạnh đợi xuân
Nhói đau thương kẻ lỗi lầm, phôi pha

 

Thôi thì trời cứ thử ta
Vía người lẫn với hồn ma sao đành!

 

Hà Nội, ngày 23/01/2016
Đinh Thường